6 trender inom Learning & Development (L&D) 2024

Learning and Development (L&D) trender 2024

Upptäck nya trender inom Learning and Development (L&D). Samtliga tyder på att lärande organisationer har ett försprång i det snabbt föränderliga arbetsklimatet.

1. Generativ AI transformerar L&D genom integrering av nyckelfunktioner

Generativ AI väcker enormt intresse över hela världen och står redo att omforma Learning & Development (L&D) på flera olika sätt, men främst genom att integrera flera nyckelfunktioner för att snabbare processa information kopplat till lärande. Med denna teknik kan enorma mängder data från ditt företag snabbt samlas, analyseras, översättas och kureras till lättförståeligt innehåll. Medarbetare kan snart anpassa sitt eget lärande genom att välja formatet på innehållet (ljud, text eller bild), samt bestämma när de vill ta del av det.

Tekniken möjliggör att stora och små organisationer snabbt kan anpassa sina utbildningsprogram för att möta de krav och förändringar som krävs för att hålla medarbetarnas kompetenser relevanta. Nya möjligheter skapas när lärande effektivt skalas och personanpassas, vilket skapar möjlighet att kurera innehåll för individen på helt nya, kostnadseffektiva sätt. Detta är särskilt viktigt i en tid då behovet av ständiga uppdateringar av kunskaper och färdigheter blir allt mer kritiskt för att hålla jämna steg med konkurrenterna. Global Sentiment Survey 2024 visar att bara 45% av tillfrågade ledare inom L&D har experimenterat med AI eller visat intresse än så länge. Tekniken är fortfarande ny och det här understryker behovet av ökad medvetenhet och kunskap om generativ AI inom sektorn.

Genom att automatisera och effektivisera skapandet av utbildningsmaterial, kan Generativ AI frigöra tid för L&D-professionella att fokusera mer på att strategiskt orkestrera och anpassa innehåll. Detta sätter innehållsskaparen i en central position där de kan utnyttja Generativ AI för att planera mer relevanta och engagerande läroresor samtidigt som innehållet kan distribueras och automatiskt anpassas till individen. AI-tekniken möjliggör även experimentering av olika utbildningsmetoder, exempelvis kurerade ämnesområden, eller kunskapsvalidering baserad på individens profil och kunskapsnivå. Den nya tekniken förbättrar även beslutsprocesserna inom utbildningsprogram genom att analysera stora mängder data och identifiera de mest effektiva inlärningsmetoderna. Detta möjliggör för utbildare att anpassa kurser och moduler för att bättre tillgodose individuella behov, vilket i sin tur förbättrar både inlärning och den personliga upplevelsen, oavsett språk och kulturella preferenser. På Learnster anser vi att AI:s roll inom L&D handlar om att stärka - inte ersätta - kreativiteten och expertisen hos innehållsskapare och företag.

"På Learnster anser vi att AI:s roll inom L&D handlar om att stärka - inte ersätta - kreativiteten och expertisen hos innehållsskapare och företag."

2. Effektiv kundutbildning stärker relationer

Kundutbildningens betydelse växer i takt med att produkter och tjänster blir alltmer avancerade. Effektiv kundutbildning förstärker företagets relationer med kunderna genom att snabbt visa på produkternas värde, vilket leder till ökad användning och kundnöjdhet. Företag som har robusta utbildningsprogram för kunder ser inte bara en ökning av affärsvärdet och kundlojaliteten, utan även av kundengagemanget. Att stärka dessa områden är avgörande för att skilja sig från konkurrenterna och bygga ett starkt varumärke. Enligt Forbes kan kostnaden för att attrahera en ny kund vara upp till fem gånger högre än att behålla en befintlig, och att öka antalet återkommande kunder med 5% kan höja vinsterna med 25 - 95%. Det skapar tydliga möjligheter för L&D att samarbeta med kundnära team i organisationen, eller arbeta externt för att utbilda kunder.

Genom att utbilda kunderna om hur produkten används minskas även supportkostnaderna, antalet supportärenden och returer. En välutbildad kund använder ofta produkten mer fullständigt, vilket kan leda till ytterligare köp av produkter eller tjänster. Kundutbildning är också en del av företagets serviceerbjudande och stärker kundens förtroende för varumärket. För att möta ett mer komplext behov av utbildning bör företag kunna skapa anpassade lärresor i sitt LMS som leder kunder genom en serie kurser. Dessa anpassade lärresor hjälper till att förklara mer komplexa sammanhang genom att bryta ner kunskapen i flera steg, vilket ger en tydlig riktning och förståelse av produkten eller tjänsten.

Dessutom kan kundutbildningsprogram generera en feedbackloop där kunderna lämnar värdefull information om produktens användbarhet och funktioner. Denna feedback är avgörande för företag som strävar efter att förbättra sina tjänster och anpassa sina erbjudanden till marknadens behov. Genom att aktivt lyssna till- och agera på kundåterkoppling kan företag snabbt anpassa sina produkter och strategier för att bättre möta kundernas förväntningar.

3. Managed Services ökar skalbarheten inom lärande team

Managed Services (outsourcade tjänster) inom lärande växer som en lösning för företag som behöver dynamiska och skalbara utbildningslösningar. Genom att anlita externa experter som hanterar allt från kursdesign till administration och teknisk support, kan företag fokusera på sin kärnverksamhet medan de försäkrar sig om att deras utbildningsbehov tillgodoses i organisationen. Detta är särskilt viktigt för företag som står inför snabba förändringar i sina branscher, där agila metoder för att uppdatera och distribuera utbildningsmaterial krävs, men där kapaciteten i bolaget saknas.

Managed Service erbjuder inte bara en effektiv modell för att reducera behovet av interna resurser inom utbildning och kunskapsunderhåll. Det erbjuder även en möjlighet till förbättrad utbildningskvalitet genom experters specialiserade kunskaper. På så sätt kan företag dra nytta av de senaste pedagogiska innovationerna och teknologiska framstegen, utan att själva behöva investera i kontinuerlig fortbildning av sina medarbetare. Ett Managed Services-erbjudande skapar skräddarsydda utbildningslösningar som direkt påverkar affärsmål och operationella mål. Detta skapar i sin tur en stark koppling mellan lärande och övergripande företagsstrategier. Enligt eLearning Industry är upp till 80% av utbildningsaktiviteterna för storbolag inom den internationella L&D-marknaden idag outsourcade.

Genom att utnyttja Managed Services kan företag också frigöra intern tid som tidigare lagts på operativt arbete inom lärande och utbildningar. Denna tid kan i stället allokeras till att utveckla företagsstrategier, stärka företagskulturen eller förbättra medarbetarrelationer, vilket i sin tur kan leda till betydande framsteg för organisationen. Dessutom tillåter denna modell hög skalbarhet, vilket är avgörande för företag under expansion eller som upplever säsongsmässiga variationer. Företagen kan anpassa utbildningens omfattning och djup baserat på aktuella behov. Detta förfarande säkerställer att alla medarbetare får relevanta och tidsspecifika kunskaper. Vidare leder detta till att flera aspekter av utbildningsinsatserna tillvaratas - från skapande till leverans och uppföljning - vilket frigör värdefulla interna resurser som då istället kan allokeras till kärnverksamhetens tillväxt och innovation.

"Genom att utnyttja Managed Services kan företag också frigöra intern tid som tidigare lagts på operativt arbete inom lärande och utbildningar. Denna tid kan i stället allokeras till att utveckla företagsstrategier, stärka företagskulturen eller förbättra medarbetarrelationer, vilket i sin tur kan leda till betydande framsteg för organisationen."

4. Peer-to-peer-lärande lägger grunden för aktiva lärmiljöer

Peer-to-peer-lärande förvandlar arbetsplatser till aktiva lärmiljöer där kollegor lär sig av varandra genom att dela kunskap och erfarenheter. Att lära sig tillsammans håller på att bli ett allt populärare sätt för företag att bygga upp en kultur där medarbetarna aldrig slutar att växa.

Traditionella utbildningar som styrs uppifrån (sk. top-down) fungerar bra i vissa sammanhang, men kan i för stor utbredning leda till begränsad engagemang och motivation, eftersom de inte tar hänsyn till individuella inlärningspreferenser eller medarbetarnas unika behov. Det kan i sin tur stå i vägen för både personlig och organisatorisk tillväxt. Risken finns också att en strikt top-down approach kan minska möjligheten för kreativ problemlösning, eftersom den inte uppmuntrar till dialog eller idéutbyte mellan olika nivåer i organisationen.

Peer-to-peer-lärande, å andra sidan, bygger på en metod där medarbetarna själva står för lärandet genom att samarbeta (sk. bottom-up). När alla får bidra till att lära ut, och där de själva kan lära sig nya saker kontinuerligt och stötta varandra löpande, blir lärandet en del av vardagen på jobbet. Att lära sig tillsammans på det här sättet gör att teamen hittar smartare lösningar på nya problem och bygger starka relationer genom en ständig vilja att lära av varandra och hjälpa till. Starka team kan hantera förändringar bättre, lära sig snabbare och dra nytta av all den kunskap som hela tiden växer fram.

Global Sentiment Survey understryker att 90% av organisationerna är oroliga för att inte kunna behålla medarbetare över tid och ser kontinuerligt lärande som den främsta strategin för att lösa det. Denna insikt bekräftar behovet av att ständigt erbjuda relevanta och aktuella utbildningsmöjligheter genom peer-to-peer-lärande, vilket bidrar till att skapa en mer samarbetsvillig, produktiv och kunskapsrik arbetsmiljö. Dessutom innebär den ett kostnadseffektivt sätt att hantera förändring på.

För att peer-to-peer-lärande ska fungera i praktiken krävs en lärplattform som underlättar samarbetet och där skapande och delande av utbildningsrelaterat material kan ske. Plattformen måste vara användarvänlig så att alla snabbt kan komma igång, oavsett om de sitter på kontor, jobbar hemma eller arbetar praktiskt. Det gör hela processen med att börja med den här typen av lärande enkel och tillgänglig för alla.

Att investera i peer-to-peer-lärande är inte bara en effektiv metod för kunskapsöverföring. Det är även ett sätt att stärka relationer, bygga tillit och skapa praktiska, verklighetsnära lärandescenarier. Det är en väsentlig del i att konstruera en kultur av kontinuerligt lärande, vilket inte bara gynnar individen på lång sikt utan även berikar hela företaget.

5. Strategisk ledarskapsutveckling - avgörande för framtida framgång

För att organisationer ska överleva och växa i dagens snabbföränderliga affärsvärld är kontinuerlig kompetensutveckling i form av strategisk ledarskapsutveckling viktigare än någonsin. Framgångsrika företag anpassar sig till en arbetsmarknad som ständigt värderar kompetens högt. Dessa organisationer inser att det inte räcker att bara erbjuda utbildningar. De måste samtidigt skapa en kultur där kontinuerligt lärande är en naturlig del av alla medarbetares karriärutveckling.

Ledarskapet är nyckeln i denna anpassning. I takt med ökade krav och snabb teknologisk utveckling räcker inte traditionella ledarskapsfärdigheter längre. Enligt Gartner håller 93% av alla ledare inom HR med om att nya snabbt framväxande tekniktrender kommer att bli vanligare under de närmaste tre åren. Därför är Learning & Development avgörande för att ge ledare i hela organisationen de färdigheter de behöver för att hantera dessa förändringar.

Organisationer som framgångsrikt integrerar strategisk ledarskapsutveckling i sina L&D-program arbetar ofta metodiskt för att identifiera och utveckla viktiga färdigheter, såsom digital kompetens, anpassningsförmåga och människocentriskt ledarskap. Dessa färdigheter förbättrar kommunikation, ökar engagemang och stärker beslutsfattandet, vilket är avgörande för att hantera både nuvarande och framtida affärsutmaningar.

Investeringar i strategisk ledarskapsutveckling blir allt vanligare då många företag ser detta som ett sätt att stärka sin konkurrenskraft och sin prestation. I en värld där förändring är konstant, är det allt viktigare att kunna leda och hantera människor effektivt. Organisationer som effektivt utvecklar sina ledare och chefer för att hantera dagens dynamiska arbetsmiljöer är bättre förberedda för framtida utmaningar.

Ökad betoning på mental hälsa och välbefinnande har också ökat efterfrågan på ledare som kan bygga en stödjande och inkluderande kultur. Ledarskapsutveckling har blivit nödvändigt för en hållbar och framgångsrik framtid. Allt fler företag inser vikten av att utveckla sina ledare och chefer, vilket gör detta område till en prioritet och en del av företagets strategiska planer. Genom att investera i dessa områden kan företag inte bara förbättra sin interna dynamik utan också stärka sin position på marknaden. Detta gör strategisk ledarskapsutveckling till en långsiktig och avgörande investering.

"I en värld där förändring är konstant, är det allt viktigare att kunna leda och hantera människor effektivt."

6. Minskning av kunskapsglappet förbättrar organisationens konkurrenskraft

Kunskapskartläggning är avgörande för organisationers förmåga att konkurrera i en snabbföränderlig värld. Att minska kunskapsglappet stärker medarbetarnas engagemang och tillfredsställelse, vilket i sin tur ökar produktivitet och innovation inom företaget.

Udemys undersökning visar att 60% av alla anställda behöver vidareutbildas före 2027, men att hälften av företagen saknar nödvändiga resurser. Dessutom anser bara 5% av cheferna att de investerar tillräckligt för att deras team ska lära sig nya, nödvändiga färdigheter. Även denna insikt betonar behovet av att förstärka utbildningsinsatserna och minska kunskapsglappet, för att framtidssäkra arbetsplatsen.

Genom att skräddarsy digitala utbildningar kan organisationer effektivt minska kunskapsglappet, vilket leder till en mer motiverad och engagerad arbetsplats. Regelbunden feedback och uppföljning av utbildningsinsatser säkerställer att investeringarna skapar affärsnytta. Effektiv minskning av kunskapsglappet kräver samarbete mellan avdelningar och delning av “best practises”. Detta kan exempelvis utgöras av digitala kurser, mentorprogram och interna workshops, som inte bara sprider kunskap utan även främjar nätverkande och samarbete över avdelningsgränserna. Här kommer även AI göra skillnad genom att automatiskt kurera och presentera lärande innehåll för dig som individ, utifrån de mål du och din organisation sätter upp tillsammans.

Kontinuerlig uppföljning i syfte att minska kunskapsglappet är en nödvändighet som stärker organisationens långsiktiga hållbarhet och konkurrenskraft. Genom att anta denna strategi kan företag effektivt navigera i en föränderlig global miljö, stärka sin interna kultur och bättre förbereda sig för framtida utmaningar. En strategi som inkluderar interna ämnesexperter (subject matter experts) är ett effektivt första steg i det här arbetet. Genom att satsa på kontinuerligt lärande kan organisationer lättare anpassa sig till nya tekniker och arbetsmetoder.

Källor:

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du bygga en lärande organisation? Ladda ner vår playbook med praktiska tips på hur du kommer igång!