Räkna ut ROI av ditt LMS

Räkna ut ROI av ditt LMS

Ett LMS (learning management system eller lärplattform) kan generera stor affärsnytta. Däremot kan delar av den nyttan förbises av beslutsfattare utanför din affärsfunktion. Ett LMS kan ha en dramatisk effekt på dina utbildningars förmåga att lyfta viktiga KPI:er. Vissa direkta, andra indirekta. 

I den här artikeln delar vi viktiga aspekter att ha i åtanke när du räknar ut ROI (return on investment eller avkastning) av ditt LMS. Syftet är att ge dig rätt underlag för att kunna påvisa värdet av ditt LMS och säkra din budget.

  1. Generella förbättringar
  2. Onboarding
  3. Internutbildning 
  4. Externutbildning

1. Generella förbättringar

Optimera och skala dina utbildningsinsatser. Ett LMS kan boosta KPI:er, lyfta kvaliteten och och maxa värdet inom de flesta typer av utbildning. 

Tidsoptimera med self-paced/on-demand learning

E-learning som kan utföras on-demand låter dina deltagare gå en utbildning när det passar dem. Istället för att avsätta stora block med tid så kan de utnyttja lugna perioder, fikaraster eller pendlingen till och från jobbet åt att slutföra utbildning. På så sätt optimerar du dina deltagares tid, bandbredd och produktivitet.

"Istället för att avsätta flera timmar kan våra medarbetare nu lära sig något nytt på bara några få minuter."

- Julia Florén, Learning & Development Manager, Ants Tech Recruiters (Learnster-användare)

Lägre resekostnader genom möjlighet att delta på distans

Istället för att låta deltagare resa land och rike runt så skapar e-learning möjligheten att delta i utbildning på distans. Digital kunskapsdelning drar ner, eller reducerar helt, kopplade resekostnader.

Skala utbildningsinsatser genom färre återkommande kurstillfällen

Ett LMS kan omvandla utbildning i klassrumsformat till skalbara online-utbildningar. Då formatet inte kräver en instruktör så minskas behovet av återkommande kurstillfällen samt kopplade förberedelser. Med andra ord behöver utbildare endast förbereda utbildningen en gång och sparar på så sätt värdefull tid och resurser.

Öka kapaciteten och minska kostnaden per deltagare

Online-utbildning kräver vare sig resor, fysiska lokaler eller återkommande tillfällen med instruktörer. Det enda som krävs för att delta är en uppkopplad enhet. Detta ökar kapaciteten för antalet deltagare och därmed möjligheten att nå ut till fler. Till följd sjunker kostnaden per deltagare markant. 

Hög genomförandegrad minskar tid till nödvändig kunskapsnivå (time to proficiency)

Utbildningar som är attraktiva och lättillgängliga har högre genomförandegrad. Att utbildning slutförs är en grundförutsättning för att ro i hamn viktiga kunskapsmål och följa kompetensstrategier. Ett modernt LMS kan hjälpa dig bygga, strukturera och distribuera ett mer attraktivt utbildningserbjudande. 

"Våra utbildningar har fått högre betyg. Interna lärresurser används i större utsträckning och kommer till nytta där de ska."

- Julia Florén, Learning & Development Manager, Ants Tech Recruiters (Learnster-användare)

Minskat behov av externa (och dyra!) resurser för kursproduktion

Externa resurser gör att produktionskostnaden för utbildning snabbt sticker iväg. Genom att producera kurser internt kan du kapa mellanhänder och skära ner på antalet produktionstimmar. Din organisation blir också mindre beroende av externa byråer, projektledare, producenter och sakkunniga. 

Ett LMS med ett inbyggt och användarvänligt författarverktyg möjliggör intern kursproduktion. Interna ämnesexperter kan bidra till, eller ta fullt ägandeskap av, utbildningsprogram inom sitt kompetensområde. Och en stor bonus: dina utbildningar blir mer företagsanpassade. 

Minska på admin och frigör värdefull tid och resurser 

Ett LMS med automatiseringsfunktioner kan hjälpa dig dra ner på tid och resurser kopplade till admin. Låt förinställda kursflöden och lärresor göra jobbet, samtidigt som du minskar risken att något faller mellan stolarna.

"Vår Learning & Development Coordinator spenderar idag 50% mindre arbetstid på admin och repetitiva uppgifter. Ressterande tid läggs nu på mer värdeskapande uppgifter."

- Julia Florén, Learning & Development Manager, Ants Tech Recruiters (Learnster-användare)

2. Onboarding

Boosta produktiviteten, snabba på uppstarten och behåll nya medarbetare längre. Ett LMS kan hjälpa din organisation förbättra en rad preboarding- och onboarding-relaterade KPI:er. 

Snabbare uppstart med en effektiv preboarding och onboarding

Kom igång snabbare med en smidig och produktiv uppstart. Med hjälp av ett LMS kan din organisations preboarding- och onboarding-process bli mer smidig, lättillgänglig och personligt anpassad.

Vinn tid och introducera din nya medarbetare till organisationen - redan innan första arbetsdagen. Dela företagsinformation och trigga automatiserade flöden av rollspecifik utbildning. Lättillgänglig information och utbildningsmaterial förenklar och gör processen sömlös. 

Behovsdrivet lärande (learning at the point of need/JIT/on-demand learning) underlättar arbetet och gör att nya medarbetare känner sig trygga och säkra första tiden. En effektiv onboarding förkortar uppstartsperioden och gör att nya medarbetare snabbare kommer igång och bidrar till den dagliga verksamheten.

"Nya medarbetare levererar över chefens förväntningar första kvartalet."

- Johan Westberg, Nordic Culture and People Manager, SATS (Learnster-användare)

Behåll nya medarbetare längre - sätt rätt förväntningar från början 

Sätt rätt förväntningar från början och undvik att förlora nya medarbetare alldeles för tidigt. Med en tydlig preboarding och onboarding kommer inga oönskade överraskningar. Nya medarbetare får en tydlig bild av företagskulturen, arbetsrollen och vad som förväntas av dem framåt. Samtidigt slipper du nya, återkommande rekryteringar för en och samma arbetsroll.

"93% av nya medarbetare förstår vad som förväntas av dem vid avslutad onboarding. Detta är en av de viktigaste bidragande faktorerna till att medarbetare stannar och blir produktiva i sin nya roll."

- Johan Westberg, Nordic Culture and People Manager, SATS (Learnster-användare)

Lyft din eNPS (employee net promoter score) genom ett positivt intryck

Första intrycket består. Medarbetare som haft ett positivt första intryck och en framgångsrik onboarding är mer benägna att ge din organisation en hög eNPS. 

"Nya medarbetare ger SATS eNPS på 52 efter 3 månader. Onboarding har en bidragande roll, då 96% av nya medarbetare fått ett fint första intryck av SATS."

- Johan Westberg, Nordic Culture & People Manager, SATS (Learnster-användare)

Boosta employer branding under rekryteringsprocessen

Säkra din drömkandidat tidigt i rekryteringsprocessen. Bygg upp intresse och introducera din organisation på bästa sätt inför anställningserbjudandet. Fortsätt med tät kommunikation genom hela processen. Tidigt engagemang är relationsbyggande, vilket ökar sannolikheten att värva din favoritkandidat.

Ett modernt LMS kan integreras med populära rekryteringsplattformar såsom Teamtailor. Förinställda flöden med interaktioner triggas när din kandidat når utvalda steg av rekryteringsprocessen.

3. Internutbildning

Internutbildning innebär utbildning av medarbetare och andra interna mottagare. Ett LMS kan hjälpa dig boosta kvaliteten och effekten av dina utbildningsinsatser. Det är även ett värdefullt verktyg för att tillvarata och skala intern kunskap.

‍Öka produktiviteten genom underlättad informationssökning‍

Medarbetare spenderar nästan 20% av sin arbetstid på att uppsöka information (McKinsey). Lättillgängliga lärresurser gör det enklare att hitta rätt information på en gång. Ett LMS som möjliggör behovsdrivet lärande (point of need/JIT/on-demand learning) hjälper dina medarbetare att bli mer produktiva i det dagliga arbetet. 

Boosta din eNPS (employee net promoter score) genom att erbjuda personligt anpassad kompetensutveckling

Det finns ett starkt samband mellan möjligheter till kompetensutveckling och glada, nöjda medarbetare. Att känna mening och utveckling på arbetsplatsen ökar sannolikheten att rekommendera den till andra. Med hjälp av ett LMS kan du bygga en akademi av attraktiva lärresurser som uppmuntrar till karriärutveckling. Personligt anpassade lärresor gör lärupplevelsen mer relevant och meningsfull. 

‍Bygg medarbetarengagemang genom självdriven utveckling

Att lära sig och utvecklas på arbetsplatsen boostar motivationen. När arbetet känns meningsfullt ökar nivån av medarbetarengagemang. Ett modernt LMS förbättrar kvaliteten och effekten av dina utbildningsinsatser. Det låter dina medarbetare själva söka och efterfråga relevanta lärresurser, baserat på exempelvis intresseområden, roll, karriärmål eller kompetensbehov. Att erbjuda möjligheter till självdriven kompetensutveckling ger medarbetare ett större ägandeskap över den egna utvecklingen.

"Sedan vi började arbeta med Learnster så har våra medarbetare kunnat bli mer aktiva och drivande i sin egen utvecklingsresa. Vi har sett en ökad nyfikenhet och engagemang för att utveckla kunskaper och färdigheter."

- Mikaela Ljunggren, Learning & Development Specialist, PE Accounting (Learnster-användare)

Behåll medarbetare längre genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter

Medarbetare är minst lika benägna att byta arbetsplats för bättre utvecklingsmöjligheter som för högre lön. Endast 1 av 4 medarbetare känner utvecklingspotential hos sin nuvarande arbetsgivare. Resterande 3 av 4 söker karriärutveckling utanför organisationen. (Udemy Business, 2023 Workplace Learning Trends Report). Vidare är 94% av medarbetare villiga att stanna längre hos en arbetsgivare som erbjuder löpande kompetensutveckling. (LinkedIn Learning Report).

Ett LMS kan hjälpa dig skala och optimera insatser kopplade till kompetensutveckling. Möjligheter till lärande och karriärutveckling gör din organisation till en mer attraktiv arbetsplats. Det hjälper dig i sin tur att attrahera, utveckla och behålla talanger.  

"Möjligheten att kompetensutvecklas boostar engagemanget. Motivationen att växa på arbetsplatsen gör att fler medarbetare stannar längre."

- Julia Florén, Learning & Development Manager, Ants Tech Recruiters (Learnster-användare)

"Tack vare förbättrad introduktion av nyanställda och bättre uppstyrda processer har sjukskrivningstalen minskat. Dessutom har färre medarbetare sagt upp sig under sitt första år på arbetsplatsen. Detta sparar resurser i form av tid och pengar."

- Mikaela Ljunggren, Learning & Development Specialist, PE Accounting (Learnster-användare)

Tillvarata intern kunskap och bli mindre beroende av enskilda medarbetare

Sakkunniga och ämnesexperter är din organisations mest värdefulla tillgångar. Men de är också mänskliga och kan lämna organisationen. Genom att tillvarata och skala intern kunskap blir din organisation mindre beroende av enskilda individer. 

Ett användarvänligt LMS gör det möjligt att involvera hela organisationen i framtagningen av utbildningsmaterial. Genom att låta dina ämnesexperter bidra till utbildning kan du tillvarata och skala affärskritisk kompetens.

Öka förmågan att ställa om och arbeta agilt med upskilling 

Organisationer som prioriterar löpande kompetensutveckling är mer agila. Medarbetare erbjuds rollspecifika och personliga lärresor med fokus både på aktuella och framtida kompetensbehov. De övas också i förmågan att anpassa sitt tankesätt och arbetsförmåga efter innovation och utveckling. Din organisation blir på så sätt bättre på att möta dagens och morgondagens utmaningar. Att investera i ett LMS är att investera i sitt kunskapskapital, vilket är en möjliggörare för innovation och omställning. 

4. Externutbildning

Externutbildning innebär utbildning av kunder, partners, återförsäljare, distributörer och andra externa parter. Huvudsyftet är att öka förståelsen för de produkter eller tjänster din organisation säljer. Ett LMS kan hjälpa dig att öka din utbildnings effekt och affärsnytta. 

Onboarding av kunder ökar produktförståelsen och snabbar på implementationsfasen

Aktiva och engagerade kunder är en förutsättning för långsiktiga affärsrelationer. Att dina kunder tar till sig och ser värde i dina lösningar ökar framtida försäljningstillfällen (upselling). 

Onboarding hjälper dina kunder att komma igång och förkortar tiden det tar för dina produkter att förankra sig i verksamheten. Ett LMS kan hjälpa dig att säkra en positiv första upplevelse och en grundförståelse för dina produkters funktion och värde.

Minska CAC (customer acquisition cost) med effektiv kundutbildning

En smidig och effektiv implementationsfas kräver färre resurser från din customer support-funktion. Kundutbildning hjälper dig att bygga upp en förståelse kring hur dina produkter eller tjänster fungerar och skapar värde. Med ett LMS kan du leverera tydlig, effektiv och lättillgänglig utbildning som snabbar på onboarding och implementationsfasen. Detta minskar risken att din kund kör fast längs vägen och behöver 1:1 support.

Kunniga kunder boostar ditt NPS (net promoter score)

Att förstå hur dina lösningar fungerar och skapar värde är en förutsättning för att rekommendera dem till andra. Kundutbildning bygger den förståelsen och gör att dina kunder känner sig väl omhändertagna. Ett LMS hjälper dig att dela värdefull information och kommunicera värdet på ett personligt anpassat och engagerande sätt.

Maxa interaktionen och minska risken för churn 

Kunder som använder och ser värde i dina lösningar är mindre benägna att lämna dig. Genom att erbjuda utbildning och skapa interaktion genom kundcykeln kan du boosta användandet av dina produkter eller tjänster. Målet är att dina lösningar ska vara en naturlig del av din kunds vardag. Ett LMS kan hjälpa dig säkra förståelse för dina lösningar och leverera relevant information och hjälpmedel genom hela kundresan.

Färre supportärenden med self-service learning

En solid kunskapsgrund kombinerat med lättillgänglig och lättsmält information kan minska behovet av 1:1-support. Behovsdrivet lärande (point of need/JIT/on-demand learning) reducerar dessutom potentiell friktion och frustration hos dina kunder. Låt ditt LMS bli dina kunders self-service-station för lärresurser såsom manualer, guider, videos och FAQ.

Bättre kunskap, bättre resultat från återförsäljare

Kunniga partners, återförsäljare och distributörer presterar bättre. Genom att ha full koll på ditt varumärke och portfolio av produkter och tjänster kan de sälja dina lösningar och representera din organisation på bästa sätt. Ett LMS hjälper dig att leverera, uppdatera och följa upp på introduktioner, certifieringar och viktig produktinformation.

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du maxa värdet av dina utbildningsinsatser? Upptäck möjligheterna i Learnsters LMS.